0212 855 58 98
0552 791 08 20

Reach Belgesi

Reach Belgesi veya Reach Sertifikası, Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarından biridir. “Reach” terimi, “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” terimlerinin kısaltmasıdır. Bu ifade; “kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması” anlamındadır.
 

Reach; kimyasalların tescili, değerlendirilmesi, izni ve sınırlandırılması ile ilgili konuları sertifikalandıran bir düzenlemedir.  AB ülkelerinde 1 Haziran 2007’de yürürlüğe giren düzenleme, kimyasallarla ilgili bir dizi Avrupa Birliği direktifleri ve yönetmeliklerini tek bir sistemde topluyor.

Türkiye’de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması” (KKDİK) olarak tanımlanan yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve 23.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KKDİK yönetmeliği, Reach ile uyumlu bir yönetmeliktir.

Reach, kimyasal maddelerin karmaşık durumu sebebiyle ortaya çıkabilecek sağlık ve çevre ve sağlık şartlarını inceleme altına alabilmek için kullanılmaktadır. Kimyasal maddelerin içerdiği verilere göre hazırlanır. MSDS ve CSR gibi kimyasal maddelerle bağlantılı belgelerle tutarlı olmak zorundadır.

Reach Belgesi’nin Amaçları Nelerdir?

Reach Belgesi, insan sağlığını koruma amacıyla geliştirilen maddeler içerir. Belgenin temel amaçları şunlardır;

- İnsan sağlığının ve çevrenin kimyasal madde kullanımından yüksek düzeyde korunmasını sağlamak,

- AB pazarında kimyasal maddelerin serbest dolaşımını sağlamak ve satışları kolaylaştırmak,

- AB kimya endüstrisinde yenilikçiliği ve rekabet gücünü arttırmak,

- Kantitatif yapı-aktivite ilişkileri gibi maddelerin tehlikeli özelliklerinin değerlendirilmesinde alternatif metotların kullanımını teşvik etmek,

- Satıcılar ve üreticiler nezdinde kimyasal maddelerin tehlikelerine ilişkin farkındalık oluşturmak,

- Kimyasal maddelerin zararlarının ortadan kaldırılmasını sağlamak,

- Kimyasal ürünlerin zararlarının bertaraf edilmesine ilişkin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek.

Reach Belgesi Kapsamı ve Muafiyetler

Reach Belgesi, AB'ye yılda 1 ton veya daha fazla miktarda ithal edilen kimyasal maddeler için istenen bir belgedir. Genel olarak “yılda 1 ton ve üzeri miktarlardaki bazı kimyasal maddelerin imalatı, piyasaya arz edilmesi veya maddenin kendi halinde, karışım veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını” kapsar.

Bu belge kapsamına girmeyen kimyasal maddeler şunlardır;

- Radyoaktif madde ve karışımlar,

- İşlem görmemiş ve ihracat edilmek üzere geçici depolarda bekletilen maddeler,

- Serbest bölgede, antrepolarda veya transit halde bulunan gümrüğe tabi maddeler,

- Eşya içindeki maddeler

- İzole olmayan ara maddeler

- Atıklar,

- Doğal olarak oluşan düşük tehlikeli maddeler,

- Savunma amacıyla üretilen veya ithal edilen madde ve karışımlar,

- Zararlı madde ve karışımların çeşitli taşıma araçları ile taşınması.

Daha spesifik mevzuatlar ve özel hükümler içeren aşağıdaki madde ve ürünler de kapsam dışındadır;

- İnsan veya veterinerlik kullanımına yönelik tıbbi ürünler, gıdalar ve yemler,

- Gıda ve gıda katkı maddeleri,

- Bitki koruma ürünleri ve biyositler.

Bu maddeler dışındaki diğer maddeler, belirtilen şartlarda kullanıldığı sürece Reach Belgesi mevzuatı dâhilinde hükümlerle sınırlandırılmıştır.

Reach Belgesi kapsamındaki yüksek önemdeki (SVCH) bazı kimyasal maddeler şunlardır;

- Kanserojen içerikli kimyasal maddeler,

- Toksik içerikli maddeler,

- Genetik yapıya olumsuz etki eden maddeler,

- Doğada yok olmayan ve kalıcı kirlilik oluşturan maddeler.

Reach kapsamındaki spesifik bazı madde ve ürünler de şunlardır;

- Kimyasal alaşımlar,

- Plastikler maddeler,

- Boyalar ve pigmentler,

- Yağ, yakıt ve gazlar ve türevleri,

- Yarı mamul ürünler,

- Kimyasal temizlik ürünleri,

- Mobilyalar,

- Oyuncaklar,

- Kozmetik ürünleri,

- Takı ve aksesuarlar,

- Kırtasiye ürünleri,

- Yapıştırıcılar,

- Tekstil ve deri ürünleri,

- Ayakkabılar,

- Elektrik ve elektronik ürünleri.

Kimler Reach Belgesi Almalıdır?

Reach Belgesi, Avrupa Birliği ülkelerine mevzuat kapsamındaki kimyasal maddelerin veya ürünleri üreten veya ihraç eden gerçek veya tüzel kişilerin alması gereken bir belgedir. AB’ye yılda 1 ton ve üzerinde üretilen veya ihraç edilen maddelerin üreticilerinin veya ihracatçıları için geçerlidir. Yani yılda 1 tondan fazla kimyasal madde üreterek Avrupa pazarlarına sunan veya AB ülkelerinde Reach kapsamındaki kimyasal maddeleri üreten gerçek ve tüzel kişiler Reach kapsamındadır.

Pazarda kimyasal bazlı yaklaşık 30 bin madde bulunduğu; bu maddelerden yaklaşık 20 bininin 1 ila 10 ton arasında üretilip ihraç/ithal edildiği tahmin edilmektedir. Bu maddelerle bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren kişi veya firmaların Reach Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Genel olarak Reach kapsamındaki ürünleri Avrupa Birliği ülkelerinde üreten, Avrupa Birliği ülkelerine ithal / ihraç eden firmalar doğrudan Reach kapsamına girer. AB ülkelerin yerleşik olmayan veya AB dışı firmalar ise doğrudan Reach kapsamına girmez. Bu sebeple AB üyesi ülkelerde yerleşik bulunan ithalatçılar Reach hükümlerini yerine getirmekle sorumludur. AB’de yerleşik olmayan firmalar ise, farklı bir statüde değerlendirilir.

Reach süreci kapsamında olmayan maddelerin başında radyoaktif maddeler gelir. Gıda ürünleri de Reach’tan muaf tutulmuştur.

Reach Belgesi Hangi Sektörler İçin Uygundur?

Reach süreci, kimyasal madde içeren ürünler üreten birçok sektörde birçok ürünü kapsamaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;

- Plastik sektörü,

- Akaryakıt, yağ ve gaz sektörü,

- Döküm demir gibi yarı mamul ürün sektörleri,

- Mobilya sektörü,

- Oyuncak sektörü,

- Takı ve aksesuar sektörü,

- Kırtasiye malzemeleri sektörü,

- Kozmetik sektörü,

- Boya ve pigment sektörü,

- Temizlik ürünleri sektörü,

- Tekstil sektörü,

- Deri sektörü,

- Elektrik ve elektronik ürün sektörleri.

Reach Belgesi’nin Avantajları Nelerdir?

Reach Belgesi, temelde insan sağlığını ve çevreyi korumaya odaklanan bir belgedir. Bu sebeple kimyasal madde içerikli ürünlerin sağlık ve çevre açısından risklerini bertaraf etmeye yönelik önemli bir işlevi vardır.

Reach Belgesi’nin avantajlarından bazıları şunlardır;

- İnsan ve çevre sağlığını kimyasalların olumsuz etkilerinden korumak için farkındalık oluşturur.

- Kimyasal madde içeren ürün üreten veya ithal/ihraç eden gerçek ve tüzel kişilerin olası tehlikeleri anlamasını sağlar.

- İnsan sağlığı ve çevre için alınması gereken önlemler konusunda muhataplarına sorumluluk verir.

- Türkiye’den veya Avrupa ülkelerinden Reach sistemine dâhil edilen kimyasal maddeler veya ürünlerin AB pazarlarında daha kolay pazarlanmasına olanak verir.

- Kimya sektöründe insan ve çevre duyarlı rekabeti artırır.

- Kimyasal ürünlerin zararlarının minimize edilmesi için yenilikçi uygulamalar ve yöntemlerin geliştirilmesini sağlar.

- Kimyasal madde içeren ürünlerin zararlı özelliklerinin analiz edilmesi için alternatif metotlara özendirir.

Reach Belgesi Nasıl Hazırlanır?

Reach süreci, üretici ve ithalatçılar için Avrupa Kimyasal Maddeler Ajansı’na kayıt işlemi ile başlar. Talep edilen verilerin bildirilmesi ile süreç devam eder. Reach Belgesi hazırlanma süreci; uygunluk kontrolü, değerlendirme, dosyanın analizleri ve kimyasal madde analizi gibi aşamalar içerir.

Belge hazırlanma sürecinde kimyasal ürün numuneleri çeşitli testlerden geçirilir. Laboratuvar testleri, kimyasal maddelerin uluslararası tüzüklere ve standartlara uygunluğunu belirler. Ayrıca, maddenin toksikolojisi ve risk analizleri de bu testlerle ortaya konulur. Kimyasal maddelere ait veriler hazırlandığı süreçte veriler ilgili kuruma sunulur. Ardından bu verilen ve bilgilerin paylaşımı temeline dayanan sistem ile değerlendirme yapılır. Ön kayıt işlemlerinin ardından Reach Belgesi süreci tamamlanır.

Reach sistemine kayıt için aşağıdaki bilgi ve belgeler gerekmektedir;

- Ürünlerin Türkçe ve İngilizce adları,

- Karışım ve eşyalardaki ürünlerin yüzde olarak hangi maddelerden oluştuğu,

- Malzeme Güvenlik bilgi formları,

- Bir üründe 1 yıl içinde ne kadar miktarda üretildiği veya ihraç edildiği,

- Ürünlerin saklama koşulları,

- Ürün ihraç ediliyorsa ihraç edilen ülke veya ülkeler.

 Reach Belgesi İle İlgili Önemli Bilgiler

- Reach Belgesi tüzüğü, Avrupa Parlamentosu tarafından 18 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Reach kapsamında kimyasal maddelerin Helsinki’deki Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezî veri tabanına kaydedilmesi zorunludur.

- Reach sistemi, sadece AB ülkelerine ihraç edilen veya AB ülkelerinde üretilerek ithal edilen ürünler için geçerlidir. Türkiye içinde veya diğer ülkelere ihraç edilen ürünler için talep edilmemektedir.

- KKDİK yönetmeliğine göre, Reach kapsamındaki tüm maddelerin en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekmektedir.

- AB ülkelerinde yeni bir kimyasal madde veya karışım üreten veya ithal eden firmalar kimyasallarla ilgili Reach süreci  test masraflarını karşılamak durumundadır.

- Belli bir kullanım alanı için Reach kaydı yaptırılan madde değerlendirme ve izin kapsamına alındığında sonradan herhangi bir uygulama alanında kullanılamaz. Bu madde veya maddeleri kullanmak isteyen üreticiler, uygulama alanı kayıtlarını güncellemek zorundadır.

- Bazı bitkiler ve bitki ekstraktlar, “doğada oluşan madde” tanımını sağladığı sürece Reach kapsamında değildir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Bloglar

BİZE ULAŞIN
  • Beylikdüzü OSB Mah. 3. Cad No:8 K:3 D:55 Beylikdüzü / İstanbul
  • T 0212 855 58 98
  • W 0552 791 08 20
  • E info@nvabelge.com